Σύνδεση προτάσεων (ασύνδετο σχήμα, παρατακτική σύνδεση, υποτακτική σύνδεση)

Ενότητα

ΣΤ Δημοτικού
Γραμματική
Οκτώβριος
3 αρχεία
Μαρία Αποστόλου

Περιγραφή

Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της γραμματικής της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία απευθύνεται στους μαθητές της Ε και Στ Δημοτικού με βάση τη σχολική ύλη. Σε αυτή την ενότητα θα μάθουμε για τους τρεις (3) τρόπους με τους οποίους συνδέονται οι προτάσεις μεταξύ τους.

Αρχεία

Φύλλο Εργασίας
1,60 €
0,80 €

Φύλλο Εργασίας

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται φύλλο εργασίας, το οποίο περιέχει θεωρία σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων. Συγκεκριμένα, το φύλλο εργασίας περιλαμβάνει τη θεωρία της σύνδεσης των προτάσεων, αλλά και ασκήσεις εμπέδωσης, μέσω των οποίων οι μαθητές εξασκούνται κι εμπεδώνουν τη διδαχθείσα θεωρία. Στο φύλλο εργασίας περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων.

Σχέδιο Μαθήματος
1,60 €
0,80 €

Σχέδιο Μαθήματος

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται σχέδιο μαθήματος αναφορικά με τους τρόπους σύνδεσης των προτάσεων, το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό ή το γονέα. Το σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει διδακτικές προτάσεις για τη σύνδεση των προτάσεων. Επίσης, το σχέδιο μαθήματος περιέχει προτάσεις για ομαδική δραστηριότητα, καθώς και προτεινόμενες ασκήσεις για το τετράδιο του μαθητή (γλώσσας/γραμματικής- εργασιών).

Παρουσίαση Powerpoint
1,60 €
0,80 €

Παρουσίαση Powerpoint

Για την παρούσα ενότητα διατίθεται παρουσίαση power point για τον διαδραστικό πίνακα αναφορικά με τη σύνδεση των προτάσεων. Στην παρουσίαση επισημαίνονται οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους συνδέονται οι προτάσεις και αποσαφηνίζεται πότε οι προτάσεις συνδέονται ασύνδετα, πότε παρατακτικά και πότε με υποτακτική σύνδεση.